پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان: 30 درصد از جمعیت کشور نیازی به دریافت یارانه ندارند

۹۵/۰۱/۲۶ شماره 601 ۶۰۱
شماره 601 ۶۰۱
پیام ما شماره ۶۰۱ ۹۵/۰۱/۲۶