پیاده راه شدن خیابان شریعتی و میدان مشتاق در سال های آینده

۹۴/۰۹/۰۱ شماره 500 ۵۰۰

۵۰۰

۸۳
شماره 500 ۵۰۰
پیام ما شماره ۵۰۰ ۹۴/۰۹/۰۱