پیاده رو شدن برخی معابر شهری و میدان ها در دستور کار قرار دارد

۹۷/۰۵/۰۶ شماره 228 ۲۲۸

۲۲۸

۴۸
شماره 228 ۲۲۸
هفتواد شماره ۲۲۸ ۹۷/۰۵/۰۶