پیروزی قاطع اصلاح طلبان در شورای شهر کرمان

۹۶/۰۳/۰۲ شماره 69 ۶۹
شماره 69 ۶۹
ندای اعتدال کرمان شماره ۶۹ ۹۶/۰۳/۰۲