پیشنهاد ایجاد 4 شهر جدید در کنار آزادراه کرمان_بندرعباس

۹۵/۱۲/۱۴ شماره 565 ۵۶۵
شماره 565 ۵۶۵
استقامت شماره ۵۶۵ ۹۵/۱۲/۱۴