پیشنهاد حجاریان به اصلاح طلبان

۹۵/۰۷/۱۲ شماره 737 ۷۳۷

۷۳۷

۷۰
شماره 737 ۷۳۷
پیام ما شماره ۷۳۷ ۹۵/۰۷/۱۲