پیشنهاد شورای نگهبان به داوطلبانی که شرایطشان احراز نمی شود

۹۶/۰۲/۰۲ شماره 2177 ۲۱۷۷
شماره 2177 ۲۱۷۷
ندای وحدت شماره ۲۱۷۷ ۹۶/۰۲/۰۲