پیشکسوتان جامعه ورزش از پروفسور زاهدی تقدیر کردند

۹۴/۱۱/۲۵ شماره 343 ۳۴۳
شماره 343 ۳۴۳
کرمان ورزشی شماره ۳۴۳ ۹۴/۱۱/۲۵