پیگیری علت مجادله اعضا شورا اداری مالی شهرداری

۹۶/۱۰/۲۳ شماره 126 ۱۲۶
شماره 126 ۱۲۶
نسیم امید شماره ۱۲۶ ۹۶/۱۰/۲۳