چرا امسال از برف و باران خبری نیست

۹۶/۱۰/۱۰ شماره 2350 ۲۳۵۰
شماره 2350 ۲۳۵۰
ندای وحدت شماره ۲۳۵۰ ۹۶/۱۰/۱۰