چرا جلوی کارهای دولت قبل را نگرفتید؟

۹۴/۰۹/۰۸ شماره 668 ۶۶۸
شماره 668 ۶۶۸
نگین سیرجان شماره ۶۶۸ ۹۴/۰۹/۰۸