چرا قطار مترو در کرمان راه نیفتاد؟

۹۶/۰۶/۱۴ شماره 13 ۱۳
شماره 13 ۱۳
صدای تاک شماره ۱۳ ۹۶/۰۶/۱۴