چرا مرعشی از حرف سید محمود دعایی برآشفت؟! روایت علی مطهری از گزارشی که رهبری آن را 6 ساعت خواند و گریه کرد

۹۴/۰۹/۰۴ شماره 822 ۸۲۲
شماره 822 ۸۲۲
ذوالفقار شماره ۸۲۲ ۹۴/۰۹/۰۴