چرا مهدی جهانگیری میم.جیم نشد؟

۹۶/۰۷/۱۸ شماره 17 ۱۷۲
شماره 17 ۱۷۲
صدای تاک شماره ۱۷۲ ۹۶/۰۷/۱۸