چرا کرمان به کارگاه پل سازی تبدیل شده است؟

۹۶/۱۲/۱۰ شماره 179 ۱۷۹

۱۷۹

۴۴
شماره 179 ۱۷۹
طلوع بم شماره ۱۷۹ ۹۶/۱۲/۱۰