چشم انداز صد ساله آینده مناطق در طرح تجمیع روستایی لحاظ شود

۹۶/۰۶/۲۵ شماره 191 ۱۹۱

۱۹۱

۱۸
شماره 191 ۱۹۱
هفتواد شماره ۱۹۱ ۹۶/۰۶/۲۵