چقدر برای انتخابات امریکا خرج شده؟

۹۵/۰۸/۲۰ شماره 2076 ۲۰۷۶
شماره 2076 ۲۰۷۶
ندای وحدت شماره ۲۰۷۶ ۹۵/۰۸/۲۰