چهارتن از اعضای شورای شهر بم : میخواستیم با تغییر ریاست شورا به جوانان میدان دهیم

۹۵/۰۶/۲۸ شماره 725 ۷۲۵
شماره 725 ۷۲۵
پیام ما شماره ۷۲۵ ۹۵/۰۶/۲۸