# چک سه میلیردی: #ضمانت سنگین حاج جعفر به #صنایع_مس

۹۴/۰۷/۰۸ شماره 323 ۳۲۳
شماره 323 ۳۲۳
تناوران شماره ۳۲۳ ۹۴/۰۷/۰۸