چگونه فردی که 30 سال مسئول است 150 شرکت خانوادگی دارد؟

۹۵/۱۲/۱۱ شماره 2152 ۲۱۵۲
شماره 2152 ۲۱۵۲
ندای وحدت شماره ۲۱۵۲ ۹۵/۱۲/۱۱