کرمانی ها در همه رشته ها استعداد خوبی دارند

۹۴/۰۸/۲۸ شماره 331 ۳۳۱
شماره 331 ۳۳۱
کرمان ورزشی شماره ۳۳۱ ۹۴/۰۸/۲۸