کرمانی ها ماهیانه یک میلیارد تومان صدقه پرداخت می کنند

۹۶/۰۶/۱۵ شماره 669 ۶۶۹
شماره 669 ۶۶۹
امیدکرمان شماره ۶۶۹ ۹۶/۰۶/۱۵