کسانی که با دشمن همکاری می کنند محارب یا مفسد فی الارض هستند

۹۶/۰۳/۳۱ شماره 2222 ۲۲۲۲
شماره 2222 ۲۲۲۲
ندای وحدت شماره ۲۲۲۲ ۹۶/۰۳/۳۱