کسانی که به اموال عمومی صدمه بزنند باید خسارت پرداخت کنند

۹۶/۱۰/۲۳ شماره 206 ۲۰۶

۲۰۶

۴۶
شماره 206 ۲۰۶
هفتواد شماره ۲۰۶ ۹۶/۱۰/۲۳