کسانی که همه امکانات کشور دستشان بوده یا هست دیگر حق ندارند علیه کشور حرف بزنند

۹۶/۱۰/۰۹ شماره 2349 ۲۳۴۹
شماره 2349 ۲۳۴۹
ندای وحدت شماره ۲۳۴۹ ۹۶/۱۰/۰۹