کسب مقام دوم مسابقات کشوری توسط تیم جهت یابی بانوان

۹۴/۰۸/۲۸ شماره 331 ۳۳۱
شماره 331 ۳۳۱
کرمان ورزشی شماره ۳۳۱ ۹۴/۰۸/۲۸