کشاورزان میتوانند مستقیما پسته خودرا در بورس به فروش برسانند

۹۵/۱۲/۲۳ شماره 656 ۶۵۶
شماره 656 ۶۵۶
امیدکرمان شماره ۶۵۶ ۹۵/۱۲/۲۳