کشف مقادیری اسلحه جنگی و شکاری در کرمان

۹۶/۰۵/۰۲ شماره 2244 ۲۲۴۴
شماره 2244 ۲۲۴۴
ندای وحدت شماره ۲۲۴۴ ۹۶/۰۵/۰۲