کشف موشک و مهمات از اشرار توسط سربازان امام زمان

۹۶/۰۸/۰۱ شماره 2306 ۲۳۰۶
شماره 2306 ۲۳۰۶
ندای وحدت شماره ۲۳۰۶ ۹۶/۰۸/۰۱