کشف یک انبار نگهداری مشروبات الکلی خارجی در کرمان

۹۶/۰۲/۲۰ شماره 2192 ۲۱۹۲
شماره 2192 ۲۱۹۲
ندای وحدت شماره ۲۱۹۲ ۹۶/۰۲/۲۰