کلام رهبری است

۹۶/۰۲/۱۶ شماره 2188 ۲۱۸۸
شماره 2188 ۲۱۸۸
ندای وحدت شماره ۲۱۸۸ ۹۶/۰۲/۱۶