کلید حل مشکلات اقتصادی درون شبکه است نه خارج از مرزها

۹۶/۰۲/۲۵ شماره 2196 ۲۱۹۶
شماره 2196 ۲۱۹۶
ندای وحدت شماره ۲۱۹۶ ۹۶/۰۲/۲۵