کمال خرازی : کرمان میتواند نقش برجسته ای در علم و فناوری ایفا کند

۹۴/۱۱/۰۳ شماره 548 ۵۴۸
شماره 548 ۵۴۸
پیام ما شماره ۵۴۸ ۹۴/۱۱/۰۳