کمبود اب دلیل معطل ماندن توسعه فاز سوم مجتمع مس سرچشمه

۹۶/۰۷/۱۱ شماره 2292 ۲۲۹۲
شماره 2292 ۲۲۹۲
ندای وحدت شماره ۲۲۹۲ ۹۶/۰۷/۱۱