کمبود کادر قضائی برای مردم و مسئولین استان ملموس است

۹۴/۰۸/۲۷ شماره 497 ۴۹۷

۴۹۷

۴۵
شماره 497 ۴۹۷
پیام ما شماره ۴۹۷ ۹۴/۰۸/۲۷