کمدی + خلاقیت_لودگی + چای و متن

۹۴/۱۱/۰۵ شماره 2252 ۲۲۵۲
شماره 2252 ۲۲۵۲
کرمان امروز شماره ۲۲۵۲ ۹۴/۱۱/۰۵