کمپین بزرگ سبک زندگی قرانی در کرمان برگزار می شود

۹۶/۰۳/۱۳ شماره 2210 ۲۲۱۰
شماره 2210 ۲۲۱۰
ندای وحدت شماره ۲۲۱۰ ۹۶/۰۳/۱۳