کمپ کویری شهداد به بخش خصوصی واگذار می شود

۹۶/۱۱/۱۱ شماره 96 ۹۶
شماره 96 ۹۶
اقتصاد کرمان شماره ۹۶ ۹۶/۱۱/۱۱