کمک های مردم به متکدیان چالش اصلی مبارزه با تکدی گری

۹۴/۰۹/۲۹ شماره 609 ۶۰۹
شماره 609 ۶۰۹
امیدکرمان شماره ۶۰۹ ۹۴/۰۹/۲۹