کمک 16 میلیارد ریالی خیران کرمانی به خانواده های زندانیان نیازمند

۹۶/۰۲/۲۳ شماره 2194 ۲۱۹۴
شماره 2194 ۲۱۹۴
ندای وحدت شماره ۲۱۹۴ ۹۶/۰۲/۲۳