کمیته فنی تیم فوتبال مس کرمان استعفا داد

۹۴/۱۲/۲۲ شماره 345 ۳۴۵
شماره 345 ۳۴۵
کرمان ورزشی شماره ۳۴۵ ۹۴/۱۲/۲۲