کمیسیون های شورای شهر همچنان بدون هیات رییسه

۹۵/۰۷/۱۹ شماره 743 ۷۴۳

۷۴۳

۷۰
شماره 743 ۷۴۳
پیام ما شماره ۷۴۳ ۹۵/۰۷/۱۹