کنایه روحانی به دولت احمدی نژاد

۹۵/۰۸/۰۴ شماره 754 ۷۵۴

۷۵۴

۳۱
شماره 754 ۷۵۴
پیام ما شماره ۷۵۴ ۹۵/۰۸/۰۴