کنسرت شهرام ناظری و حافظ ناظری در کرمان و حاشیه هایی که نا گفته ماند

۹۴/۱۱/۲۷ شماره 32 ۳۲
شماره 32 ۳۲
فردای کرمان شماره ۳۲ ۹۴/۱۱/۲۷