کودتای 28 مرداد به روایت شاهدان کرمانی

۹۵/۰۵/۲۸ شماره 700 ۷۰۰
شماره 700 ۷۰۰
پیام ما شماره ۷۰۰ ۹۵/۰۵/۲۸