گاز رسانی به دو شهر و 23 روستای شهربابک

۹۴/۰۹/۲۴ شماره 26 ۲۶
شماره 26 ۲۶
فردای کرمان شماره ۲۶ ۹۴/۰۹/۲۴