گاز رسانی به شهر

۹۶/۱۰/۰۲ شماره 2345 ۲۳۴۵
شماره 2345 ۲۳۴۵
ندای وحدت شماره ۲۳۴۵ ۹۶/۱۰/۰۲