گران فروشی و احتکار عامل اصلی افزایش قیمت و ایجاد تنش در بازار

۹۵/۱۱/۱۹ شماره 2133 ۲۱۳۳
شماره 2133 ۲۱۳۳
ندای وحدت شماره ۲۱۳۳ ۹۵/۱۱/۱۹