گردهمایی مدیران دفاتر گردشگری کشور در کرمان برگزار شد

۹۶/۰۴/۱۱ شماره 2228 ۲۲۲۸
شماره 2228 ۲۲۲۸
ندای وحدت شماره ۲۲۲۸ ۹۶/۰۴/۱۱