گرد و غبار کرمان ناشی از معادن اطراف است

۹۵/۰۳/۲۹ شماره 531 ۵۳۱
شماره 531 ۵۳۱
استقامت شماره ۵۳۱ ۹۵/۰۳/۲۹